Wikia

The Morphin Grid

Touta Tarumi

13,280pages on
this wiki
Talk0
Icon-flashman
This article is about a/an actor in Choushinsei Flashman.


Touta Tarumi played Jin (Red Flash) in Choushinsei Flashman.

Notes

External Links

Around Wikia's network

Random Wiki