FANDOM


Icon-zyuranger
This article is about a/an minor characters in Kyoryu Sentai Zyuranger.

This page is a list of all the minor characters in Kyoryu Sentai Zyuranger

Satoru Yoshimura & Yumiko Nishida

Hiroshi

Main article: Hiroshi

Hiroshi's Mother

Toru

Mamoru & His Family

Gnome

Main article: Gnome

Prince Euro

Main article: Apelo Tribe Prince Euro

Baron Clockle & Daisy

Emiko

Main article: Emiko

Gin

Gin's Children [incl. Yukari, Takuya & Mariko]

Main article: Gin's children

Eri

Keiko

Toshio

Shigeru Sakamoto

Isamu

Kazuo & Yuji

Jiro Yoshida

Wataru

Daisaku & Michiru Tsumura

Shinichi

Saori

Yuuko

Rie

Chisato Kameda

Chisato's Father

Tadashi

Toru, Hidehiko and Ayako

Kyota & Sayoko

Ippei Hirata

Kota Matsui

Main article: Kota Matsui

Kaori Hayasaka

Kouichi Ibuki

Misao Sakura

Satoshi

Main article: Satoshi