FANDOM


Icon-bioman
This article is about a/an minor characters in Choudenshi Bioman.

This page is a list of all the minor characters in Choudenshi Bioman.

Makoto Tajima

Joy

Main article: Joy

Twin Dolls

Ken Hayase

Main article: Ken Hayase

Neo Intellect Brain

Main article: Neo Intellect Brain

Jiro Urashima

Risa

Yanagi

Yuu Shinohara

Setsuko Kageyama

Main article: Setsuko Kageyama

Haruo

Mechaclone #1

Main article: Mechaclone No. 1

Michio

Kanemitsu Kunitomo

Akiko Kunitomo

Maiko Tsuyama

Yousuke

Shota Yamamori

Main article: Shota Yamamori

Takeshi & Kuniko

Kaoru

Osawa

Miki

Main article: Miki (Bioman)